Projekt

Inom Svenskt Monteringsforum avslutades under oktober -99 ett projekt. 

Rapporten, IVF-rapport 99014, kan beställas från IVF, tfn: 031-706 60 00,  Pris 300kr exkl moms och porto.

Concurrent Engineering i praktiken - undersökning i åtta företag

Sammanfattning:
Det kan tyckas självklart att olika avdelningar på ett företag samarbetar vid produktutveckling. Så är inte alltid fallet. Det finns olika anledningar, t ex företagskultur, tidspress osv som gör att produktutveckling sker enbart på konstruktionsavdelningen. Skulle produkten inte vara helt anpassad för en effektiv produktion riskerar detta komma fram sent i projektet. Det blir då dyrt och tidskrävande att införa de förändringar i produkten som kunde varit utgångsläget om produktionsaspekten fokuserats tidigare.

Denna rapport presenterar en studie på åtta företag med syftet att studera hur man samverkar vid produktutveckling. En av grundteserna i arbetet har varit att olika sorters hjälpmetoder med fördel kan användas eftersom de ofta inbjuder till eller kräver samarbete mellan olika yrkeskategorier.

Resultaten av företagsstudierna visar på att ett mindre antal hjälpmetoder används på flera företag, men det finns mer att önska. Samtliga företag arbetar efter någon sorts produktutvecklingsmodell som i vissa steg förordar att olika hjälpmetoder används. Bland kritiska framgångsfaktorer för att lyckas med samarbete nämns: Kontinuerlig tydlig information till projektdeltagarna. Mål och krav måste komma från ledningen. Tidigt samarbete, vilket skapar engagemang och ger möjlighet att påverka t ex kravspecifikationen.  Samgruppering, vilket gör att projektdeltagarna naturligt träffas ofta och har korta återkommande möten. Gruppens utformning kan återspegla de berörda avdelningarna på företaget.  Arbetsgången måste vara tydlig med tydlig rollfördelning.

När olika hjälpmedel används är det fördelaktigt om en specialist driver användandet av metoden. En specialist kan då ta fram successtories på företaget, tydligt visa nyttan med   arbetssättet och se till att metoden fortsätter användas även när nyhetens behag har lagt sig.

För mer information: Björn Langbeck, tel 08-21 64 29 

Deltagande företag:
ABB Robotics Products AB, ABB AB, Autoliv Sverige AB, Electrolux AB, Ericsson Radio Systems AB, Gustavsberg  Vårgårda Armatur AB, ITT Flygt Products, Scania AB, Volvo Car Corporation.


Senast uppdaterad: 2016-12-22
Webmaster: Annika Nilsson